Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Toriteny

Tenin’Andriamanitra

Alahadin’ny Famindrampon’Andrimanitra

Ny alahady faharoa fankalazana ny Paka no ankalazana ny andron’ny “Divine Miséricorde” – “Famindrampon’Andriamanitra”. Ny Papa Joany Paoly faha-II no nanokana an’io alahady faharoa amin’ny Paka io ho andron’ny famindrampon’Andriamanitra, ary napetraky ny Eglizy ho androany ihany koa hanandratana Olomasina ny Papa Joanay  Paoly faha-II sy Jean XXIII.

Tsy miafina amin’Andriamanitra ny fahalementsika olombelona, toy ny niainan’ireo Mpianatr’I Jesoa talohan’ny nitsanganany ho velona, nanana ny fahalemeny ireo na dia niaraka tamin’I Jesoa isan’andro aza, tao ny  namadika azy, tao ny nivarotra an’I Jesoa, nadao Azy daholo ny mpianatra t@ fotoana sarotra. Na izany aza anefa no nataon’ny mpianatra, I Jesoa tafatsangan-ko velona namindra fo tammin’izy ireo, namerina ny fitokisany  tamin’izy ireo. Maneho  famindram-po izany fihetsika izany. Dia izany famindrampon’Andriamanitra izany indrindra no anantenantsika sy andrandraintsika amin’izao alahady izao. Mifandray amin’izany famindram-pon’Andriamanitra izany ny fanomezan’I esoa ny Fanahy Masina ho amin’ireo Mpianany rehefa tafatsangan-ko velona Izy, araka ny teniny amin’ny Evanjely androany “Raiso ny Fanahy Masina,  ny fahotàna izay havelanareo dia ho voavela, ary izay ho tànanareo dia ho voatana”.

Fanantenana lehibe ho antsika izany satria difitra sy lavo matetika ao anatin’ny fahotàna isika olombelona. Ho antsika, na inona na inona fahalementsika, eo @ maha-olombelona, na inona na inona fahotantsika, rehefa mitodika amin’Andriamanitra isika, mitodika ami’ny famindrampon’Andriamanitra, dia mamindra fo amintsika mandrakariva  Andriamanitra. Miantso antsika I Jesoa mba hilomano ao antin’ny ranomasimben’ny famindrampon’Andriamanitra. (suite…)

Continuer la lecture Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Toriteny

Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly 2, 42- 47 

 » Niray toerana ny mpino rehetra, dia niombonany ny fananany rehetra. « 

Nazoto ireo mpino tamin’ny fampianaran’ny Apôstôly sy ny famonjem-pivoriana, ary tamin’ny famakiana ny mofo sy ny fivavahana rehetra. Betsaka koa ny fahagagana sy ny famantarana nataon’ny Apôstôly tao Jerosalema, ka raiki-tahotra ny olona rehetra. Niray toerana ny mpino rehetra, dia niombonany ny fananany rehetra, sy namidiny ny taniny sy ny fananany, ka nozarazaraina tamin’izy rehetra, araka izay nilainy avy. Nazoto niara-nankao amin’ny Tempoly isan’andro izy rehetra, sy namaky mofo tany an-tranony ary nihinan-kanina tamin-kafaliana sy fahatsoram-po, niara-nidera an’Andriamanitra sady tsara laza tamin’ny vahoaka rehetra. Ary isan’andro dia nampian’ny Tompo ho isan’izy ireo, izay rehetra voaantso ho amin’ny famonjena.

Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Piera Apôstôly (1Pi 1, 3- 9)

 » Niteraka antsika ho amin’ny fanantenana velona ny Tompo noho ny fitsanganan’i Jesoa Kristy ho velona. « 

Ry kristianina havana, hisaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay niteraka antsika indray, araka ny haben’ny famindram-pony, noho ny fitsanganan’i Jesoa Kristyho velona, ho amin’ny fanantenana velona, hahazo ny lova tsy mety simba, tsy misy pentina, tsy mety levona, izay voatahiry ho anareo any an-danitra, dia ianareo izay arovan’ny herin’Andriamanitra amin’ny finoana ho amin’ny famonjena, izay efa vonon-kaseho amin’ny andro farany. Ny fiheverana an’izany no iravoravoanareo nefa mbola tsy maintsy hampahorian’ny fitsapana samihafa vetivety ihany ianareo, ka rehefa voazaha toetra ny finoanareo izay ambony lavitra noho ny volamena (io anefa mba zahàn-toetra amin’ny afo ihany na dia zavatra mety simba aza), dia ho hita fa manjary dera sy voninahitra ary haja ho anareo izany, amin’ny andro hisehoan’i Jesoa Kristy. Tia Azy ianareo, na dia mbola tsy nahita azy na oviana na oviana aza; mino Azy ianareo na dia izao aza mbola tsy mibanjina Azy; izany no iontanan’ny fonareo amin’ny hafaliana tsy azo lazaina sy be voninahitra, sady matoky ianareo fa hahazo ny antenain’ny finoanareo, dia ny famonjena ny fanahinareo.

Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Joany 20, 19- 31 

« Nony afaka hateloana dia tonga i Jesoa. » (suite…)

Continuer la lecture Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Tenin’Andriamanitra

Alahady Paka – 20/04/2014 – Toriteny

Tenin’Andriamanitra

Taminy andron’ny Sabata , vao mazava  ratsy ny andro voalohan’ny herinandro dia nandeha tany amin’ny fasana i Maria Madelenina sy Maria anankiray. Ary nisy horohoron-tany mafy sy Anjelin’ ny Tompo  nanakodia ny vato nanarona ny fasana ary nipetraka teo amboniny.

Izay no tantaran’ny nitsanganan’i Jesoa ho velona.

Io fitsanganan’I Jesoa ho velona io no fototry ny finoantsika, satria raha tsy nitsangan-ko velona I Jesoa tsy ho nisy ireo fety litorjika rehetra ankalazain’ny Fiangonana, toy ny Noely, Pantekoty sns. Izany fototry ny finoantsika izany no hijoroantsika ho vavolombelona eo amin’ny fiainana an-davanandro. Rehefa mitso-drano amin’ny famaranana ny Sorona Masina ny Pretra dia miteny hoe:  “hitantana ny dian-tsika I jesoaKristy”, ny valy asetrintsika izany dia ny hoe:  “Isaorana anie Andriamanitra”, rehefa izany dia lasa indray isika miatrika ny fiainantsika andavananadro. Koa rehefa mahazo izany tso-drano izany dia adidintsika ny mandeha mitory, mizara ny hafaliana ny amin’I Jesoa tafatsangan-ko velona. Fa tena tsapantsika tokoa ve moa ny halehiben’izany hafaliana amin’ny fitsanganan’I Jesoa ho velona izany, toy ny hafalian’ireto vehivavy roa sy ireo Mpianatra nahita an’I Jesoa velona indray.

Azontsika alaina sary an-tsaina, olona iray andrin’ny fianakaviana ao an-tokatrano, tratry ny aretina dia maty, mitomany ny mpianakavy,malahelo ny mpiara-monina,malahelo ny Havana aman-tsakaiza rehetra dia mahavatra miari-tory mandramaraina miandry faty, nefa tampotampoka  teo  indro fa mihiratra, velona, mitsangana indray dia manakory ny hafaliantsika? Fa mihoatra lavitra no izay ny hafalian’ireo mpianatra satria nitsagan-ko velona ny Tompo izay narahina

Ny tsy maintsy ataontsika dia ny mitory an’I Kristy nitsagan-ko velona, mizara izay hafaliana izay, mizara izany fanantenana izany amin’ny olona, mijoro ho vavolombelona ny Kristy tafatsanga-ko velona amin’ny tenantsika, izay ny fitoriana ny vaovao  mahafaly ataontsika. Ny fiainantsika andavan’andro io, ny asantsika, ny tenintsika, ny fihetsika, ireny rehetra  ireny  no akon’ny Kristy tafatsanga-ko velona. (suite…)

Continuer la lecture Alahady Paka – 20/04/2014 – Toriteny

Alahady Paka – 20/04/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 10, 34a. 37- 43)

Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay rehefa tafatsangan-ko velona Izy.

Nony tonga tao Sezarea i Piera tao an-tranon’i Kôrnely, dia niloa-bava hoe: « Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran’i Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian’ny batemy notorian’i Joany: dia ny amin’i Jesoa avy any Nazareta, izay nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa hatraiza hatraiza, nahasitrana izay rehetra azon’ny demony, satria nomba Azy Andriamanitra. Ary izahay no vavolombelon’ny zavatra rehetra nataony tany amin’ny tanin’ny Jody sy tany Jerosalema. Dia novonoiny Izy nahantony tamin’ny hazo; nefa natsangan’Andriamanitra kosa Izy tamin’ny andro fahatelo, sady nasehony miharihary, tsy tamin’ny olona rehetra, fa tamin’ny vavolombelona efa voatendrin’Andriamanitra rahateo, dia taminay, izay niara-nihinanan sy nisotro taminy; rehefa nitsangan-ko velona Izy. Izy nandidy anay hitory amin’ny vahoaka sy hanambara fa Izy no voatendrin’Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin’ny Anarany no ahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka. »

Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Matio (Mt 28, 1- 10) 

Efa nitsangan-ko velona Izy, ary indro hialoha anareo any Galilea. (suite…)

Continuer la lecture Alahady Paka – 20/04/2014 – Tenin’Andriamanitra

Alahady sampakazo – 13/04/2014 – Toriteny

Tenin’Andriamanitra

Ny lalan’ny hazofijaliana no lalam-pamonjena nizoran’i Jesoa Kristy hamonjena antsika.

Nandrita ny fotoanan’ny Vakiteny hatramin’ny ranombavaka, ireo ankizy rehetra dia napetraka ao amin’ny « Salle d’œuvre », ary manaraka an-tsary  ny tantara sy nijalian’i Jesoa Kristy, manomboka teo amin’ny sakafo farany, mitohy amin’ny nisamborana an’i Jesoa, ny nanamelohana Azy teo anatrehan’i Pilato, ny nametrahana ny fehiloha tsilo, ny nitondràny ny hazofijaliana miakatra mankany amin’ny tanin’ny Karandoha.

Izany hoe mifanaraka amin’ireo Vakiteny, ny Evanjely, ny sarimihetsika arahan’ny ankizy an-tsary ao amin’ny Salle d’œuvre.

Vita izany (manomboka amin’ny ranombavaka), dia manaraka mivantana (aminn’y fahitalavitra lehibe) ny Sorona Masina ato am-piangonana ireo ankizy ireo.

Natao izany satria tsy antonona ny kristianina rehetra intsony ny fiangonantsika.

Raha jerena hatrany amin’ny niatombohana, dia ny sampankazo izany.

Marihina etoana fa nanomboka tany Manelo ny diabe (procession).

Fa nahoana?Ary inona no anton’ny Diabe?

  • Eo ny maha-fanehoam-pinoana am-pahibemaso
  • Ary indrindra koa dia mba hamerina ireo fihetsika nataon’ireo jody fahiny, raha niakatra ho  ao Jerosalema I Jesoa

Inona no nataon’ny vahoka? (suite…)

Continuer la lecture Alahady sampakazo – 13/04/2014 – Toriteny