Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Toriteny

Tenin’Andriamanitra

Ny rano : entina hilazàna an’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina

Betsaka ny resaka momba ny rano henontsika ao amin’ny Soratra Masina, fa santionany ihany ireto.

  • Md Joany miresaka ny rano novàna ho divay nandritra ny mariazy tany Kanàna
  • Md Joany miresaka ny rano manasitrana ireo marary izay mitsoboka ao farihin’ny Betesda.
  • Jesoa niteny tamin’I Nikôdema indray andro: “Tsy maintsy hateraka amin’ny rano sy ny Fanahy indray ny olona”.
  • Md Joany mitantara ilay rano nivoaka tamin’ny lanivoan’I Jesoa tamin’izy niala aina teo ambony hazofijaliana ka notrobaran’ny miaramila lefona: rano sy rà nivoaka tao.

Tao amin’ny vakiteny voalohany no ahitantsika ny tantaran’ny zanak’Israely tany an’efitra (tany maina tsy misy rano). Nimenomenona tamin’I Moïzy izy ireo “Nahoana izahay no entinao aty amin’ny tany efitra mba ho faty? Mangetaheta izahay, na ny zanakay na ny bibinay!”

=> Nokapohin’I Moizy tamin’ny tehina ny vatolampy tao (Massà sy Meribà) mba hamoaka rano, ka niboiboika avy ao ny rano.

Ny Evanjely kosa dia mitantara an’ilay vehivavy Samaritanina miresaka amin’I Jesoa. (suite…)

Continuer la lecture Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Toriteny

Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Tenin’Andriamanitra

Vakiteny voalohany: Boky Eksaody (Eks 17, 3- 7) 

 » Omeo rano izahay hosotroinay « 

Tamin’izany andro izany dia main’ny hetaheta ka nimonomonona tamin’i Môizy nanao hoe: « Ahoana no nampiakaranao anay hiala tany Ejipta, hahafatin’ny hetaheta anay sy ny zanakay mbamin’ny bibinay? » Dia nitaraina tamin’ny Tompo i Môizy nanao hoe: « Inona no hataoko ho an’ity vahoaka ity, fa kely foana sisa tsy hitorahany vato ahy? » Ary hoy ny Tompo tamin’i Môizy: « Mialohà ny vahoaka ka ento hiaraka aminao ny loholon’i Israely, ataovy an-tànanao koa ny tehinao nikapohanao ny ony, dia mandehana. Fa indro Aho hitsangana eo anoloanao ao amin’ilay vatolampy izay any Hôreba; hikapoka ny vatolampy ianao, dia hivoaka rano ary hisotro ny vahoaka ». Nataon’i Môizy teo anatrehan’ny loholon’i Israely izany, ary nomeny anarana hoe: Masah sy Meribah io fitoerana io, fa nila akisa ny zanak’i Israely, sy naka fanahy ny Tompo nanao hoe: « Eto afovoantsika ve ny Tompo sa tsia? »

Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma ( Rôm 5, 1-2. 5-8 )

 » Efa voarotsaka ao am-pontsika tamin’ny Fanahy Masina nomena antsika ny fitiavana « 

Ry kristianina havana, efa nohamarinina noho ny finoana isika, ka mihavana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay ahazoantsika manatona amim-pinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao, sy mifaly amim-panantenana ny voninahitr’Andriamanitra. Ary ny fanantenana tsy mba manodoka, satria efa voarotsaka ao am-pontsika tamin’ny Fanahy Masina nomena antsika ny fitiavan’Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty tamin’ny fotoana voatendry i Kristy mba hamonjy ny ratsy fanahy. Saika tsy misy manaiky ho faty hamonjy ny olo-marina; ary angamba hisy ihany sahy maty hamonjy ny manao soa. Fa izao kosa no nanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika: fony mbola mpanota isika no maty hamonjy antsika i Kristy.

Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Joany (Jo 4, 5- 42) 

 » Ny rano izay omeko dia ho tonga loharano miboiboika hatrany amin’ny fiainana mandrakizay « 

Tamin’izany andro izany, i Jesoa tonga tany amin’ny tanànan’i Samaria anankiray atao hoe Sikara, akaikin’ny saha nomen’i Jakôba an’i Jôsefa zanany; teo no nisy ny fantsakan’i Jakôba. Ary sasatry ny dia nalehany i Jesoa ka nipetraka tsotra izao teo amoron’ny fantsakana, tokony ho tamin’ny ora fahenina. (suite…)

Continuer la lecture Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Tenin’Andriamanitra

Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino

(natao hitantarana ny ireo zava-nitranga sy niainana teto amin’ny Fiangonana Mb Anne Anjomakely hatramin’izay niandohany ka hatramin’izao. Karazana “Boky volamena” manaraka ny teknika moderina izy ity. Isika rehetra izay manan-ko lazaina dia afaka mandefa izany aty amin’ny tompon’andraikitra amin’ny Serasera “mass media” amin’ny alalan’ny adresy mailaka ….. Dia misaotra anao mandefa ny sarinao sy ny tahirin-tsary izay misy any aminareo handraiketantsika ny tanataran’ny Fiangonantsika.)

Atoa RAKOTOARIVONY Patrice no mitantara

Rakotoarivony

TANTARAN’NY FIANGONANA EO AMBANY FIAROVAN’I MB ANNE (EKAR ANJOMAKELY)

Nanomboka nivavaka tamin’ity Fiangonana ity aho tamin’ny taona 1960

Ny filoha tamin’izany dia Atoa RAFARILARABO Antoine

Ny mpampianatra dia Atoa RANAIVO Marc

Tamin’ny taona  1964 dia nanoro hevitra azy aho mba hangataka fanampiana ho an’ny sekoly tao amin’ny Ambasady Amerikana. Tamin’izay fotoana izay dia nahazo fitaovana toy :

      ny latabatra, banc, estrade, tableau…

Ny taona  1969  dia tonga nanao fitsidihana pastoraly tao amin’ny Distrika Ambohijanaka ny Kardinaly Jérôme RAKOTOMALALA, tamin’izany no nanararaotana ny fotoana fandalovany nangatahana àlalana avy aminy ny mba samy hitantana ny volam-piangonana ny tsirairay satria nalefa tamin’ny distrika avokoa ny “Dénier de Culte” ka ny Mompera Curé no nandoa ny karaman’ny mpampianatra niasa teo amin’ny Distrika.

Nambaran’ny mpangataka fa ny anjara volan’ny distrika sy ny diosezy dia omena azy miaraka amin’ny vary fandoa isan-taona.

Ny antony dia misy ny Fiangonana tsy mahavita ny adidiny, hany ka tsy mandray karama ny mpampianatra ary niara-voasazy avokoa na dia ny mpampianatra nahavita ny adidiny aza.

Ny valiny azony tamin’izany anefa dia hoe: “MIALA RANGAHY, fa efa antitra , omeo ny tanora ny fitondrana.” Nalahelo izy nandre io tenin’ny Kardinaly io ary nilaza taminy fa tsy nety ny valinteny natao azy.  Mbola nilaza ihany anefa ny Kardinaly fa hakatony io Fiangonana io raha mikiry ny hijanona izy.  Tamin’izay anefa no namaliany azy  hoe :”Fiangonan-drazanay io ka tsy maintsy mivavaka ao izahay na tsy omenao Pretra aza.”

Nakatony nandritry ny 3 taona tokoa ny Fiangonana (1969-1971). Tsy nahakivy ny Kristianina anefa izany fa tonga nivavaka ihany izy ireo.

Nony tonga ny fotoana niantsoan’Andriamanitra azy dia Atoa RAKOTO Jules indray no voafiidin’ny Kristianina hitondra ny Fiangonana.  Fotoana lavalava ihany no nitondrany ny Fiangonana  tamin’izay fotoana izay.

Ny taona 1972, natsangana ny fikambanan’ny Tanora izay nitondra ny anarana hoe:”Tanora Kristianina Katolika” (TaKriKa). Natsangana ara-panjakana izy io tamin’izany ka nisy ny fitsipi-pitondrana sy ny ftsipika anaty nahazoana “recepissé”

Ny asa voalohany:  natao tamin’izany dia nampiditra herinaratra na “Electricité” , ny orinasa SEM no nampiditra ny jiro. (suite…)

Continuer la lecture Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino

Vavaka fangatahana fandriampahalemana

Ry Andriamanitra Rain'ny Famindram-po ô, Noharianao ho iray Fianakaviana Aminao izahay, ary tsimbininao hatrany, hiadana sy ho finaritra. Tsy nahay namaly fitia anefa izahay indrisy, fa nanalavitra anao, ka latsaka…

Continuer la lecture Vavaka fangatahana fandriampahalemana