Tantaran’ny fiangonana

  • NY FIARAHAMONINA TRANAINY SY  NY  FIANGONANA SAVARAVINA :

Ny làlana tamin’izany mbola teny ambodin’I Lohalambo akaikin’ Ambatobehasina iny ary ny tanàna nalaza dia mbola  Amboanjobe, Ampahamasina, Ambohidrazana, Ambolamena, Ambohidrano sy Antsahamaina, Amporano, Ambohinaivo ary  Bongatsara ! Nitsitokotoko sy samy nanidy hadivory Na tamboho NY olona tamin’izany ary ny toe-tsaina amam-panahy koa dia saika nanahaka izay .Samy lehibe tamin’ny azy ary tsy tohinina fa samy sarotiny na teo aza ny fihavanana naha-malagasy!

            SOA IHANY FA TONGA NY EVANJELIN’I KRISTY   NENTIN’IREO MISIONERA.

                 Hoy Raleva Philippe,mpanoratra tera-tany iray  tao amin’ny boky :NY RAZAN’ANDRIANAMBONITRIMO TAO LOHALAMABO – pejy:10 : ” Roa ny Fiangonana tao Amboanjobe dia Protestanta sy Katolika .Ny Protestanta dia tokony ho tany amin’ny taona 1875 no niorenany, fa  ny Katolika kosa tsy  fantatro mazava . Teo Ankotra NY Protestanta fa ny Katolika tao an-tanànan’Amboanjobe!”

Dia hoy kosa Rakambana Jerôme,zana-dRainivaha sady raibenay , terak’Amboanjobe fa  sady Katesista tany Vohimavony- Ambositra no mpila ravinaritra !  “ Mbola kely izahay tany Imerina (Amboanjobe io ) dia efa nisy mompera vazaha nandehandeha teny Amboanjobe ary nampivavaka sy nampianatra katesizy sy hira . FINAZ  NO ANARANY ! Tsy nisy fiangonana akory teny fa fisariham-panahy fotsiny ! – Nohamafisin’ireo olon-dehibe teo Andratandroka  toa an-dry RAFARILAHY sy  Ra-Therèse teo Amboanjobe  izany saingy nampiany hoe : Teo ANKAMORY no mitangorona rehefa mandalo ilay Mompera vazaha dia mivavaka sy mianatra katesizy   fa teny ANTSAHAMAINA teny no efa nisy trano kely natao fivavahana indraindray.. .. Izay tena nafana fo dia nankany Tanjombato fa tany no nisy trano fiangonana lehibe sady nahasondriana ny atiny !

Nisy vaviantitra izany hoe natao batemy teny Antsahamaina teny tamin’ny                     02 Oktobra 1869 ary Mompera Finaz no nanao azy ! Rejistra taiza re  no mety niraketany  azy  e ? –  Angamba   Reny  na Reniben-dry Antoine RARABO mirahalahy  na avy amin-dry Séraphine RASENDRA tao Andohony izany satria ireo no tera-boromanga nalaza renay sy mbola hitanay teny .

Mompera Joseph LIMOZIN no tena nanorina ny Fiangonana tao Antsahamaina . .. Ny 06 Septambra 1877 izy no voatendry hitondra ny Faritany Katolika taty Atsimondrano. – – -Tanjombato no renivohitry ny Distrika tamin’izany ary fiangonana faha-16 tao anatiny Antsahamaina na dia mbola tsy azo ho natao hoe fiangonana loatra aza ny bikany .

  • FITOKANANA NY TRANOM-PIANGONANA VOALOHANY :

Ny taona 1880 no hita fa nahaleo tena ny Kristianina tao Antsahamaina ary dia natomboka teo ny fanisan’andro voalohany  ho nijoroan’ny FIANGONANA KATOLIKA Efa aman-jato ny vita Batemy ka nanome tany ny Ray aman-dReny tamin’izany hanorenana TRANO FIANGONANA  amin’izay . (suite…)

Continuer la lecture Tantaran’ny fiangonana

Diosezin’Antananarivo

SINAODIN’NY EVEKA __________________________________________________ FIVORIAM-BE FAHATELO MIAVAKA AMIN’NY ANDAVANANDRO IREO FANAMBY PASTÔRALY ATREHIN’ NY FIANAKAVIANA EO ANIVON’NY TONTOLON’ NY FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY TAHIRIN-KEVITRA ENTI-MANOMANA NATAO TETO AN-TANÂNAN’I VATIKANA 2013

Continuer la lecture Diosezin’Antananarivo

Ireto avy ny Pretra nifandimby taorian’I Mompera PEYRILHE

1926  –  1929

1929  –  1939

1939  –  1948

1948  –  1958

1958  –  1963

1963  –  1965

1965 –   1970

1970  –  1979

1979  –  1986

RP Jean Baptiste RAZAFINTSALAMA

RP  FALGUEYRETTES

RP  RAVAILLE

RP Albert Marie RAZANATSON

RP  THOMAS  ( Ilay maty voadonan’ny TRAIN teo Mahaimandry )

RP   Raymondo COSSU

RP  Barthélémy RAZAFINTSALAMA

RP   Raymond RAZAKARIVONY

RP  Jean Désiré BERCHMANS

(suite…)

Continuer la lecture Ireto avy ny Pretra nifandimby taorian’I Mompera PEYRILHE

II. Ny Fiangonana sy ny Vaovao Mahafaly momba ny Fianakaviana

        Tokony hotoriana amin’ireo rehetra miaina an’io làlam-piainana manokana fototra izoran’ny mpivady miombona ary misokatra amin’ny fanomezana ny ankizy eo anivon’ny ankohonam-pianakaviana io ny vaovao mahafalin’ny fitiavan’Andriamanitra. Tokony hatolotra ao anatin’ny fiainana fifampizarana sy mitera-bokatsoa ny foto-pampianaram-pinoana momba ny fanambadiana mba hambabo ny fo ka hanova azy ho araka ny sitrak’Andriamanitra izay niseho ankarihary tao amin’i Jesoa-Kristy.

        Raha ny amin’ireo tsiahy ara-loharanon-kevitra ara-tsoratra masina indray dia ireo andàlany maneho ny vontoatiny momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana no hany ampahatsiahivina etoana. Torak’izany koa ny momba ireo tahirin-kevitra avy amin’ny Fahefa-mampianatry ny Fiangonana eran-tany miampy an’ireo lahatsoratra sasantsasany avy amin’ny Filan-kevitra Pontifikaly ho an’ny Fianakaviana ary koa avela ireo Eveka mpandray anjara amin’ny Sinaody mba hitondra izay tahirin-kevitra avy amin’ireo sampan-draharahan’ny Eveka avy any aminy avy.

        (suite…)

Continuer la lecture II. Ny Fiangonana sy ny Vaovao Mahafaly momba ny Fianakaviana

Paroasy Ekar Mb Anne Anjomakely

Ekar mb Anne Anjomakely Ny Père Curé eto amin’ny EKAR Mb Anne Anjomakely dia faly miarahaba anareo izay tonga mitsidika anay amin’ny alalan’izao tranokalam-pifandraisana izao. Dingana iray goavana izay mipetraka…

Continuer la lecture Paroasy Ekar Mb Anne Anjomakely