Vavaka fangatahana fandriampahalemana

Ry Andriamanitra Rain’ny Famindram-po ô,

Noharianao ho iray Fianakaviana Aminao izahay,

ary tsimbininao hatrany, hiadana sy ho finaritra.

Tsy nahay namaly fitia anefa izahay indrisy,

fa nanalavitra anao, ka latsaka an-katerena.

Very fanahy mbola velona fa zoim-pahoriana;

Rotidrotiky ny fialonana sy ny fitiavan-tena ny fiaraha-monina

Mijaly sy misara-bazana ny fianakaviana.

Revo ao anatin’ny herisetra sy ny zava-mahadomelina ny tanora maro.

Ny mpanararaotra izao andro sarotra iainanay izao

Mamitaka sy mandainga, ary mahavatra mandatsa-drà aza.

Mitodika aminao anefa izahay ry Ray ô,

Ka mifona, ary avelao heloka.

Ahirato ny sainay hahalala ny rariny sy ny hitsiny

Antoky ny fandriam-pahalemana

Amparo ny tananay hifandray amin’ny hafa,

Hampanjaka ny fihavanana.

Sokafy ny fonay hahay hitia na dia ny fahavalonay aza.

Hazavao ny fiaraha-monina misy anay

hahay handray Anao Fihavanana.

Rotsahy ny tsodranonao ny fiainanay,

Omeo ny Fanahinao hiady amin’ny ratsy,

Miaraka amin’i Masina Maria Renin’i jesoa sady Reninay,

Mpanjakavavin’ny Fiadanana izahay no mitalaho izany aminao.

Amen!

Antananarivo, 24 mai 2013

Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

Resaka Facebook