KAREMY

        Manomboka ny alarobian’ny vanim-potoanan’ny karemy, koa indro atolotra antsika ny tokony ho fantatra mikasika izany, mba hisy vokany eo amin’ny fiainan’ny tsirairay ny karemy fa tsy ho fotoana mandalo fotsiny ihany.
NY BAIBOLY SY NY KAREMY
Ny Karemy  sy ny toe-poko.
     Inona moa ny karemy?
Teny latinina no nakana azy io: quaranta = quarante na quadragesimus = quarantième. Ka ny karemy izany dia vanimpotoana mandritra ny 40 andro izay natokana hanaovana fanonerana sy fibebahana mba hidirana amim-pahamendrehana any amin’ny fankalazana ny Paka “mihainoa ny tenin’ny Tompo, ry mpitondra lomorina (tahaka an’i Sodoma); anongilano sofina ny anaran’ilay Andriamanintsika, ray vahoaka ratsy toetra (tahaka an’i Gomora). Mampaninona ahy, hoy ny Tompo, izay habetsahan’ny soronareo. Efa tofoky ny ondralahy atao sorona aho,… atsaharo ny mitondra fanati-poana ho Ahy; zava-maharikoriko ahy ny emboka atolotrareo; raha ny amin’ny voaloham-bolana, sabata, fiantsoam-piangonana, dia tsy azakako ny fankalazana HAROAM-PAHARATSIANA… Raha manandra-tanana hivavaka ianareo, idifiako maso; raha mampitombo ny fivavahana ianareo, dia tsy henoiko akory. Inona ary no tokony hatao? Misasà ianareo, midiova ianareo, esory hiala eo imasoko ny asa ratsy nataonareo, atsaharo ny fanaovan-dratsy, mianara manao soa; katsaho ny rariny, anaro ny mpampahory, omeo rariny ny kamboty, arovy ny mpitondratena. Avy hiara-mifandahatra isika; na mangatrakatraka aza ny fahotanareo, hanjary fotsy ohatra ny oram-panala; na mena hoatra ny jaky aza izy, ho tonga toy ny volon’ondry.”(Is 1, 10-18)
Mba fantatsika ve ny anton’ny fifadian-kanina ataontsika? “… amin’ny andro ifadianareo, mbola ny raharahanareo ihany no ataonareo; ary mbola poretinareo hiasa mafy ihany ny mpikaramanareo rehetra. Sady miady sy mifanditra ianareo no mifady, ary mamely totohondry an-kahatezerana aza! Ny fomba fifadianareo amin’ny izany andro izany tsy mba hihainoana ny feonareo any amin’ny avo. Moa izany va no fifadiana ankasitrahako. Tsy izao va no fifadiana tiako kokoa, dia ny manapaka ny famatorana tsy an-drariny… moa tsy ny hizaranao ny mofonao @ izay noana va; sy ny hampiantranoanao ireo mahantra sy tsy manan-kidirana, sy ny hanafianao izay hitanao miboridana, ary ny tsy hiviliana tsy hijery ny tapaky ny tenanao? Raha manatanteraka izany isika dia: “amin’ny izay ny fahazavanao hiposaka toy ny maraina, ary ny fahasitrananao ho tonga faingana; ny fahamarinanao, hialoha lalana anao; ny voninahitry ny Tompo ho vodilalanao. Amin’ny izay ianao hiantso, ary ny Tompo hamaly; ianao hitaraina, … ( Is 58, 1-14)
voaloham-bolana cf. Lv 23, 5ss.
 
Ny Père Curé

Resaka Facebook